Tablisa Editor
Fullscreen
Tablisa generatory

Nädip XML öwüren RDF Online?

1. Ýükle ýa-da XML yapıştır

1_3__7 öwrümçini ulanyp başlamazdan ozal, XML-yň obýektler toplumy hökmünde formatlamak üçin iki gezek barlaň. NE Data Source _8-de mysal basyp, demo çykararsyňyz. We ýada salyň, XML ýüklemek ýa-da süýräp, ony süýräp, taşlap, HTML/DIV_7-i ýükläp bilersiňiz.

2. Eger zerur bolsa, onlaýn XML üýtgetmek

Sen Excel through TELEX RAŞYOR ýaly online maglumatlary we redaktirläp bilersiňiz we üýtgeşmeler real wagtda RDF ulanyşa tabşyrmak bolar.

3. Geçirmek RDF tabşyrmak

Just copy the generated RDF data in Table Generator, and paste it into your RDF file for testing.

Bellik: maglumat üýtgedýär öz brauzeriňizde doly edilýär we biz islendik maglumatlaryň saklamak bolmaz, howpsuz.

XML näme?

.xml

XML Giňeldilýän bellik dili bilen tapawutlanýar. XML faýly HTML ýaly bellik dili, maglumatlary saklamak we daşamak üçin niýetlenipdi.

RDF näme?

.rdf

.xml

The Resource Description Framework (RDF) is a family of World Wide Web Consortium (W3C) specifications originally designed as a metadata data model. RDF is used for representing information about resources in the web.

Dostlaryňyz bu online serişdesi maslahat edeýin?